Terms Of Service

Avtal mellan kund och HZ-HOSTING

**1. Allmänt**
Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och HZ-HOSTING. Avtalet gäller samtliga tjänster HZ-HOSTING erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

**1.1 Avtalets omfattning**
Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

**1.2 Ändringar av avtalet**
HZ-HOSTING  förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på HZ-HOSTING hemsdia (www.hz-hosting.se).

**2. Avtalstid, avgifter och uppsägning**
2.1 Hur avgiften betalas
Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro,Swish eller PayPal.

**2.2 Avtalstiden för abonnemanget**
Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

**2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan**
För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer HZ-HOSTING senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att logga in på HZ-HOSTING"s hemsida. En förnyelse av abonnemanget sker då genom Bankgiro,Swish eller PayPal.
Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.

**2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad**
För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar HZ-HOSTING ut en faktura om förnyelse två veckor tidigare. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då HZ-HOSTING skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har HZ-HOSTING rätt att stänga av kundens abonnemang.
Om fakturan inte betalas i tid kommer eventuell data att raderas.

**2.5 Förändringar av avgifter**
Avgiftsändringar informeras via HZ-HOSTING"s hemsida (www.hz-hosting.se). HZ-HOSTING har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

**2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang**
Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos HZ-HOSTING när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang.

**2.7 Uppsägning av abonnemanget**
En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från kundens konto på hemsidan som sedan HZ-HOSTING bekräftar.

**2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden**
HZ-HOSTING ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på HZ-HOSTING"s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

**2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang**
Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos HZ-HOSTING.

**2.10 Återaktivering av abonnemang**
Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar HZ-HOSTING från kunden ut en avgift på 100 kronor.

**3. Support och underhåll**
3.1 Planerade driftstopp
Vid varje planerat driftstopp ska HZ-HOSTING meddela kunden minst en dag innan avbrottet. HZ-HOSTING meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står HZ-HOSTING fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

**3.2 Supporttider**
HZ-HOSTING  förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på HZ-HOSTING"s hemsida.

**3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell**
Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar HZ-HOSTING  för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på HZ-HOSTING "s servrar. För webbhotell sparar HZ-HOSTING  kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock HZ-HOSTING  fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

**4. Ansvarsfriskrivning**
HZ-HOSTING  tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av HZ-HOSTING.

**5. Kundens ansvar**
Kundens ansvar mot HZ-HOSTING innebär att:
- inte bryta mot svensk lag.
- enbart nyttja den tjänst hos HZ-HOSTING som kunden beställt.
- inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
- i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för HZ-HOSTING eller annan.
- alltid kontakta HZ-HOSTING genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
- uppdatera sina personuppgifter.
- inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.

**5.1 Återförsäljare**'
Kund får sälja vidare våra tjänster dock endast bara om ni har tjänsten "Återförsäljare" genom oss. Men den ni säljer till får inte  bryta mot svensklag eller vårat avtal. Om vi märker något konstigt så har vi rätt att avsluta tjänsten.

**5.2 Kundens avtalsbrott**
HZ-HOSTING har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

**6. Personuppgifter**
Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och HZ-HOSTING. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i HZ-HOSTINGs ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till HZ-HOSTING för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.